Euroopa Liidu õigus

Abistame kliente keerukates Euroopa Liidu regulatsioonides orienteerumisel, oma tegevuse planeerimisel ja õiguste kaitsmisel, sealhulgas intellektuaalse omandi ja andmekaitse, maksustamise, riigihangete ning konkurentsiõiguse küsimustes.

Meie advokaatidel on üksikasjalikud teadmised nii Euroopa Liidu tasemel kehtestatud reeglitest ja ettekirjutustest kui ka nende siseriiklikest rakendusmehhanismidest. Aitame jõuda selgusele kohalduvates reeglites ning nende õiguspärasuses, kaitstes vajadusel klientide huve ka kohtumenetluses. Aitame suhelda Euroopa Liidu institutsioonidega ning saavutada selles parimaid tulemusi.

Näited tehtust

 • Ravimitootjate ja hulgimüüjate nõustamine ja esindamine ühtset siseturgu piiravate regulatsioonide vaidlustamisel.
 • Euroopa Liidu ja siseriikliku energiasektori regulatsiooni analüüsimine.
 • Mitmete Eesti ja piiriüleste erasektori klientide nõustamine nii regulatsiooni (nt Eesti elektrituru korraldus) kui ka spetsiifiliste küsimustega seonduvalt (nt elektri- ja gaasivõrkudega liitumise tingimused, võrgutasude regulatsioon, taastuvenergia toetusmehhanismid, energiaprojektidega seotud planeerimisnõuded).
 • Euroopa Keskpanga (EKP) nõustamine pangasaladuse ja isikuandmete kaitse küsimustes seoses Euroopa Liidu pangaportfellide kvaliteedianalüüsi ja andmete avalikustamisega.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • õiguslike analüüside ja ekspertiiside koostamine
 • vaidlused ning kohtumenetlused
 • osalemine õigusloome ettevalmistamisel
 • siseriikliku õiguse harmoniseerimine
 • vastavuse kontroll ja nõustamine
 • siseriikliku õiguse ja Euroopa Liidu õiguse vastuolude tuvastamine
 • suhtlus ja asjaajamine Euroopa Liidu institutsioonidega

Peamised kontaktisikud