Kinnisvaraarendus ja regulatsioon

Nõustame kliente kõigis küsimustes, mis puudutavad kinnisvaraarendusprojektide elluviimist. Abistame kliente planeeringute, keskkonnamõju hindamise, ehituslubade taotlemise, maakatastri ja muude erinevate registrite toimingutega seotud asjades ning suhtluses ametiasutustega.

Meie advokaadid on nõustanud kinnisvaraarendajaid, strateegilisi investoreid ja infrastruktuuri haldajaid. Samuti kuuluvad meie klientide hulka riigiasutused ning eraettevõtted energia-, kommunaalteenuste-, transpordi- ja muudest sektoritest.

Näited tehtust

 • ­Klientide edukas esindamine mitmetes mahukates ehitusõiguslikes vaidlustes (Viru vangla, Jõhvi politsei- ja päästeameti ühishoone).
 • ASi Norma nõustamine tootmishoonete rajamisega seotud õiguslikes küsimustes.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • keskkonnalubade taotlemine ja tühistamine ning lubade täitmise kontroll
 • planeeringumenetlused
 • keskkonnamõju hindamine
 • keskkonnaõiguslikud küsimused
 • keskkonnatasude maksmise kohustus ja vabastused
 • jäätmekäitlus
 • maavarade kaevandamine
 • õigusaktide analüüs õigusloomeprotsessis
 • suhtlemine Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi ja teiste riigi- ning kohaliku omavalitsuse asutustega
 • vaidluste lahendamine (sh vaidemenetlused, vaidlustuskomisjonid, väärteo- ja kriminaalmenetlus keskkonnaalaste õigusrikkumiste korral)